Dat Uerefimpe

Jedereene wet wal, wat Uerefimpe es, on dat kann e janz fies Denge sien. Plötzlich fimpt et en e Ker, […]

Dii Vaarkart

Et woar am Aanfang von deä Kreech, als et noch net so oft Fliijeralarm joav on man sich noch free […]

Deä Schtiftekopp

Als ich noch kleen woar, droore völl Männer on Jonges en klöchtige Frisur, ene kottgeschoore Hengerkopp on von de Kruon […]

Di Träksalf

Als wer noch Kenger woare, koam et döcks vür, dat wer möt Schramme an Bülle ant Liif noa Huus koame. […]

Dea Tömmerer

Weäje min Schwejermoder möt ere Soon en e Huus von de Ax wohnet, solide mine spadere Mann ooch op de […]

Dii Schluffe

Als wer jong jetraud woare on dii Kenger flott hengeren koame, woar et net leet för mech, met e Verdienst […]